skip to Main Content
Options Kinsale

Options Kinsale

Options Kinsale

Options Kinsale offers integrated residential, education and care packages for children between 8 and 19 years with a wide range of complex needs, including; autism, Asperger’s Syndrome, dyspraxia and ADHD, as well as impaired social or cognitive functioning due to early life trauma and attachment difficulties. The service has a dedicated staff team who are focused on the delivery of high quality, child centred, bespoke packages of care and education. These are carefully tailored to meet the needs of the individual young people. Our packages of support are flexible and innovative to enable each young person to succeed.

 • 8-19yrs
 • Boys & Girls
 • Autism and Complex Needs
 • Residential care and education
 • On-site facilities include: sports hall, fitness suite, facilities for five a side football, badminton and a trampoline, horticulture facilities, a domestic technology room, an art room, a six seat cinema, a well-equipped floodlit and adventure play area with all-weather surfaces, a Bistro style café on site with recreational facilities for table tennis, air hockey and pool.
 • In-house multidisciplinary Clinical Team

Options Kinsale also features within our autism journey of care due to its flexible approach to children and young people with autism and complex needs.

“Options Kinsale treats my son as an individual
and they support him well.”

(Parent)

Options Kinsale

Cynigia’r Kinsale opsiynau addysg breswyl, integredig a pecyn gofal ar gyfer plant rhwng 8 a 19 oed ag amrywiaeth eang o anghenion cymhleth, gan gynnwys; awtistiaeth, syndrom Asperger syndrom, dyspracsia ac ADHD. Yn ogystal â nam cymdeithasol neu wybyddol gweithrediad oherwydd anawsterau ymlyniad a thrawma bywyd cynnar. Mae gwasanaeth y tîm o staff ymroddedig sydd yn canolbwyntio ar gyflawni uchel roedd ansawdd, plentyn-ganolog, pwrpasol pecynnau gofal ac addysg. Mae’r rhain wedi’i theilwra’n ofalus i ddiwallu anghenion pobl ifanc unigol. Mae ein pecynnau cymorth hyblyg ac arloesol i alluogi pob person ifanc i lwyddo.

  • 8 a 19 oed
  • Bechgyn a merched
  • Awtistiaeth ac anghenion cymhleth
  • Addysg, gofal preswyl
  • Mae’r cyfleusterau ar y safle yn cynnwys: chwaraeon neuadd, ystafell ffitrwydd, cyfleusterau ar gyfer pum ochr pêl-droed, badminton a trampolîn, cyfleusterau garddwriaeth, ystafell technoleg domestig, ystafell gelf, chwe sedd sinema, roedd gyda digon o gyfarpar a maes chwarae antur meysydd pob tywydd, Bistro arddull caffi ar y safle gyda chyfleusterau hamdden ar gyfer tenis bwrdd, aer pwll nofio a hoci.
  • Tîm clinigol amlddisgyblaethol mewnol

Opsiynau Kinsale hefyd angen nodweddion o fewn ein taith awtistiaeth gofal oherwydd ei agwedd hyblyg at blant a phobl ifanc ag awtistiaeth a chymhleth.

“Mae Kinsale opsiynau trin fy mab fel unigolyn ac maent yn cefnogi ei dda.”

(Rhiant)

Back To Top